วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.สายันต์ ปานบุตร

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท วท.ม.(สัตวศาสตร์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2547
                             ปริญญาตรี  วท.บ. (สัตวศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วข.นครศรีฯ ปี 2543
                             ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการและประเมินโครงการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปี 2546
                              ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 2550
ประสบการณ์ทำงาน : 1. นักวิชาการสัตวบาล ภาควิชาสัตวศาสตร์ ราชมงคลทุ่งใหญ่ 2 ปี
                                   2. ครูผู้ช่วย  วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู 2 ปี
                                   3. ครู ค.ศ.1  วิทยาลัยชุมชนพังงา  (ปัจจุบัน)
วิชาที่สอน : -องค์การและการจัดการ ภาคเรียนที่ 2/2553
                    -ความจริงของชีวิต  ภาคเรียนที่ 2/2553
                    - การวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น ภาคเรียนที่ 3/2553
                    -วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมชนบทและเมือง ภาคเรียนที่ 3/2553
                     -การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน ภาคเรียนที่ 1/2554
                     -เกษตรกรรมท้องถิ่นไทย ภาคเรียนที่ 1/2554

งานวิจัย : 1.การศึกษาความต้องการการศึกษาของชุมชนในจังหวัดพังงา ปีที่ทำวิจัย 2552
                2.การศึกษาความต้องการการศึกษาของชุมชนในจังหวัดพังงา กรณีศึกษา อำเภอคุระบุรี ปีที่ทำวิจัย 2553
                3.การศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาสาขาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยชุมชนพังงา ปีการศึกษา 2552 ปีที่ทำวิจัย 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น